Lagsbruk

På denne nettstaden  er det målet å samla historia om Lagsbruka.

Lagsbruk eit begrep som er brukt i miljøa i- og omkring Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag - også kalla norskdomsrørsla -  og betyr eit forretningstiltak som er eigd og/eller driven av eit lag/ein organisasjon. "Kaffistova" og "Bondeheimen" er dei mest kjende navna som blei brukt på slike forretningstiltak. Den første Kaffistova blei etablert av Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) i 1901. Etableringane hadde tre hovudføremål:

 

  1. Skaffa husrom til laget sin administrasjon og den kulturelle verksemda.
  2. Tena pengar til sosialt og kulturelt arbeid.
  3. Profilera laget i form av f. eks. mat, arkitektur/inventar, språk og anna kulturvern.

 

Frå NOU 1976: 37

 

Noregs Ungdomslag har vore den største "husbyggar-rørsla" i landet - ved sida av bede- og misjonshusa. Men NU-husa har i langt større grad hatt preg av å vera opne, allmennkulturelle samlingsplassar omkring i bygdene. Med smått og stort, så ha det vore reist omlag 1000 slike lokale kulturhus omkring i landet sidan 1890-talet. Svært ofte blei ungdomshuset den einaste samlingsplassen i bygda utanom kyrkjene. Meir enn 100 år etter er det ennå to-tre hundre av desse i funksjon - enkelte av dei som det einaste kulturhuset i bygda eller kommunen.

Mållaget i Kristiansand og BUL Kristiansand eig denne sentrale bygarden saman i 2013

Lagsbruket var "Ungdomshuset i byen" - bare med den tilleggsfunksjonen at marknadssituasjonen gjorde det muleg å tena pengar der. Det er gjennom tidene skrive mykje godt sogestoff om det kulturelle arbeidet i dei store folkerørslene. Men det er få som har reflektert over kvar dei skaffa midlar til arbeidet sitt - i ei tid lenge før det var tale om offentleg stønad til slik verksemd. Dette trur me kan utviklast til å bli eit av dei mest interessante hovudperspektiva for denne soga. Men som grunnlag må me først samla ein solid kunnskap om den verksemda som faktisk har vore der - og den som ennå finst.

Denne sida er etablert i september 2013 og vil vera under kontinuerleg utvikling. Når me har valt å legga arbeidet ope for alle, så er det i håp om å skapa interesse og engasjement for arbeidet og få tilbakemeldingar og supplerande opplysningar. Dei fleste tema vil vera ufullstendig behandla i lang tid framover. Me legg her ut den kunnskapen og dei kjeldene me kjenner - og ev. noterer litt om tema/utfordringar som det må arbeidast vidare med.

Nils Seland

Prosjektarbeidar

Tel.: 9066 6867

Epost: nseland@online.no

NB: Det kan stadig bli gjort større og mindre endringar i desse sidene. For å vera sikker på at du får med dei siste endringane som er gjort, så "last inn sida på nytt" / "Reload" i nettlesaren din før du les.